top of page

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) célja annak leírása, hogy miként kerül sor a platform felhasználói személyes adatainak gyűjtésére, tárolására, felhasználására és megosztására, akik támogatják a jelenlegi és jövőbeni petícióinkat, konzultációinkat és visszajelzési űrlapjainkat, a közösségi média és a csatornák felhasználásával (a fő honlap), valamint a www.ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org weboldal felhasználásával. 

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat biztosítja a személyes adatok védelméről szóló, 2018. május 25. óta hatályos általános rendelet (2016/679/EU rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) és a bolgár jogszabályok által meghatározott követelményeknek és céloknak való megfelelést. A 2016/679/EU Rendelet értelmében személyes adatnak minősül minden azonosított természetes személyre vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosítóval, mint a név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy a természetes személyre vonatkozó egy vagy több jellemző, az egyén fiziológiai, genetikai , mentális, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 

KIK VAGYUNK

A Büszke Romák egy Szabad Szlovákiában egy informális platform, roma hangok közössége, amely elkötelezett amellett, hogy olyan vezető erőt hozzon létre, amely mély, sokszínű és képes az erőnk fejlesztésére, akciók megszervezésére és változások előmozdítására, a vezetés gyakorlati alkalmazásának fejlesztésére szisztematikus közös tanulás és fejlesztés révén, valamint helyi kollektív szervezetek és sokszínű roma közösségek kiépítésére.

A honlapunk: www.ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org

 

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK ÉS TÁROLUNK ÉS MILYEN CÉLBÓL

A személyes adatok szolgáltatása önkéntes alapú. Az általunk gyűjtött információk típusai az ön által igénybe vett szolgáltatástól és a velünk létesített kapcsolat minőségétől függ. Az általunk öntől kérhető információk általában a következőket tartalmazzák: 1) kapcsolattartási adatok - név, e-mail cím, telefonszám, helyadatok és 2) minden egyéb olyan információ, amelyet az ön beleegyezésével gyűjtünk, és amelyet a törvény megenged, vagy megkövetel. A nekünk szolgáltatott valamennyi információt szervezeti és technikai követelményeinknek megfelelően tároljuk és kezeljük az ön adatai védelmének biztosítása érdekében. Az általunk gyűjtött információk egy petíció támogatásával kapcsolatban érkeznek be hozzánk, a kérdőíveink és űrlapjaink kitöltése révén, amelyek célja biztosítani a kezdeményezéseken, képzéseken, versenyeken stb. való részvételt, beleértve az ön részéről történő e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvételt is.

 

AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

A személyes adatokat csak abból a célból használjuk fel, hogy (1) tájékoztassuk önt a különféle kezdeményezésekről, amelyeket önként szervezünk hírlevelek, meghívók, kampányinformációk révén, és (2) a velünk folytatott személyes kommunikációra, amikor ön a mi önkéntesünk vagy támogatónk.


 

INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA

Személyes adatokat csak abban az esetben osztunk meg harmadik felekkel, ha erre kifejezetten írásban felkérjük önt. A megosztás egy másik esete a bűnüldöző szervek vagy állami szervek által folytatott nyomozás során való együttműködés vagy egy bírósági végzés végrehajtása.

 

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG ÉS HOZZÁJÁRULÁS

A petíciók támogatásának elfogadásával és/vagy a velünk folytatott konzultáció alapján úgy tekintjük, hogy ön elolvasta, megértette és kifejezte hozzájárulását a személyes adatainak felhasználásához a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően. Bizonyos esetekben hivatkozások találhatók olyan webhelyekre és alkalmazásokra, amelyek a jelen Nyilatkozat hatálya alá tartozó környezeten kívül eső más vállalatok tulajdonában vannak, és ahol az összegyűjtött és feldolgozott információk kezelése közvetlen ellenőrzésünkön kívül esik. A Büszke Romák egy Szabad Szlovákiában (a továbbiakban: „PRFS”) az ön beleegyezése nélkül nem használja fel, osztja meg és nem dolgozza fel az önre vonatkozó személyes adatokat a fentiekben meghatározottaktól eltérő módon. A PRFS legfeljebb 3 évig őrzi meg az ön által a fenti célok teljesítése érdekében bocsátott rendelkezésünkre, amennyiben nincs meghatározva egy külön megőrzési időszak. Az ön által rendelkezésünkre bocsátott információkat csak azokra a célokra fogjuk felhasználni, amelyeket ön jóváhagyott, és amelyekről tájékoztatást kapott. Az adatainak feldolgozásához és megőrzéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org címre küldött megkereséssel. A hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy a munka jellege miatt nem tudunk bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani önnek. Az általunk tárolt és felhasznált információk az ön hozzájárulásának lejárta után megsemmisítésre kerülnek, hacsak a törvény erről másként nem rendelkezik.

 

BIZTONSÁG 

A PRFS fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedéseket alkalmaz az adatok elvesztése, az illetéktelen hozzáférés, a visszaélések, a változtatások és a szivárgások elleni védelem biztosítása érdekében. A személyes adatokhoz való hozzáférés csak bizonyos tagjainkra korlátozódik, akik tisztában vannak az Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezéseivel, és személyesen felelősek az általuk feldolgozott információk biztonságáért. Kizárólag csak azok a személyek férhetnek hozzá személyes adatokhoz, akiknek feladata a konkrét adatokkal történő munkavégzés. Abban az esetben, ha - az illetékes hatóságok közreműködésével vagy anélkül - kiderül, hogy az adatok szolgáltatására az adattulajdonos hozzájárulása és/vagy tudta nélkül került sor, a PRFS mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassa erről a tényről az adattulajdonost. Az általunk alkalmazott biztonsági intézkedések közé tartozik a személyes adatok álnevesítése és titkosítása, az információk állandó titkosságának fenntartása, a védelem hatékonyságának rendszeres értékelése stb.

 

AZ ÖN JOGAI

- Hozzáférési jog: jog van arra, hogy megerősítést kapjon arról, hogy az önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e, és ha igen, akkor hozzáférjen az adatokhoz és a következő információkhoz: a) az adatkezelés célja; b) a személyes adatok vonatkozó kategóriái; c) azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják; d) joga van arra, hogy megkövetelje tőlünk a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy hogy korlátozza az önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, vagy kifogást emeljen az ilyen feldolgozás ellen; f) a felügyeleti hatósághoz való fellebbezés benyújtásának joga; g) amennyiben a személyes adatokat nem öntől szerzik be, az információk forrásáról rendelkezésre álló információk; h) az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is.

- A feldolgozás alatt álló személyes adatok másolata megszerzésének joga. Az ön által kért további példányok után a PRFS méltányos díjat számíthat fel az adminisztratív költségek alapján. Ha elektronikus úton nyújt be kérelmet, az információkat lehetőség szerint széles körben használt elektronikus formában kell megadni, hacsak ön ezt másképp nem kérte. A másolat megszerzésének joga nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

- Helyesbítéshez való jog: önnek joga van arra kérni bennünket, hogy indokolatlan késedelem nélkül javítsuk ki az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A feldolgozás céljai alapján önnek joga van kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, beleértve egy nyilatkozat benyújtását is.

- Törléshez való jog („az elfelejtés joga”): 1. Önnek joga van

kérni a PRFS-t, hogy indokolatlan késedelem nélkül írja le az önhöz kapcsolódó személyes adatokat, és kötelességünk indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha a következő okok bármelyike ​​fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyekből gyűjtésre vagy más módon feldolgozásra kerültek; b) a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) kifogást emel a Rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerinti adatkezeléssel szemben, és nincs jogos indok az adatkezelés további fenntartására, vagy kifogást emel a rendelet 21. cikkének (2) bekezdése szerinti adatkezelés ellen; d) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel; e) a személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy eleget tegyenek az uniós jog vagy a „PRFS”-re alkalmazandó tagállami jog szerinti jogi kötelezettségnek; е) személyes adatokat gyűjtöttek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása kapcsán a Rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alapján. A törvény nem alkalmazandó, amennyiben a feldolgozásra szükség van: a) a jog gyakorlásához a véleménynyilvánítás szabadságához és az információhoz való joghoz; b) az Európai Unió jogában vagy egy tagállam jogában előírt, az adatkezelést megkövetelő jogi kötelezettség teljesítése, vagy közérdekű feladat ellátása vagy a „PRFS”-re ruházott hatósági hatáskörök gyakorlása érdekében; c) közérdekből a közegészségügy területén a Rendelet 9. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontjával és 9. cikkének (3) bekezdésével összhangban; d) közérdekű archiválás, tudományos vagy történeti kutatás vagy statisztikai célokból, a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott törvény valószínűleg ellehetetleníti vagy súlyosan akadályozza az ilyen feldolgozás céljainak elérését; vagy e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

- A feldolgozás korlátozásának joga.

- Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítése vagy törlése esetén,

vagy a feldolgozás korlátozása.

- Az adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van

strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni az önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket ön rendelkezésére bocsátott, és joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz továbbítani a részünkről történő beavatkozás nélkül, amennyiben teljesülnek a Rendelet követelményei.

- A tiltakozás joga és az automatizált egyéni döntéshozatal.

- A hatályos jogszabályokban meghatározott összes egyéb jog.

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatható a mindenkor aktuális követelményeknek való megfelelés és az adatok jobb védelme érdekében. A mindenkor hatályos verzió a www.romastandingconference.org oldalon található meg,

és a webhely használatával úgy tekintjük, hogy ön elfogadta az esetleges módosításokat. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosítására 2021. február 9-én került sor.

 

FORRÁSOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

 

– „PRFS “

E-mail: info@ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org

– Adatvédelmi Hivatal 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/en

– Általános adatvédelmi rendelet

https://dataprotection.gov.sk/uoou/en/content/guidelines 

bottom of page